معاون بهبود توليدات گياهي سازمان گفت : كشت ذرت در استان در دو مقطع زماني بهاره و تابستانه انجام مي شود كشت ذرت بهاره در استان از اوايل اسفند ماه آغاز و تا اواخر اين ماه ادامه دارد و كشت تابستانه از20 تير ماه آغاز و تا نيمه هاي مرداد نيز كشت صورت مي گيرد.

محمد قاسمي نژاد سطح زير كشت ذرت استان را 115 هزارو 70 هكتار اعلام نمود وافزود : اين سطح شامل 78 هزار و 270 هكتار ذرت دانه اي و 36 هزار و 800 هكتار علوفه اي است.

وي ميانگين برداشت ذرت دانه اي را 6 هزار و 280 كيلوگرم در هكتار و علوفه اي را 55 هزار كيلوگرم در هكتار ذكر کرد و اظهار داشت : پيش بيني مي شود از سطح مذكور 600 هزارتن ذرت علوفه اي و بالغ بر 25 هزار تن ذرت دانه اي از سطح مزارع استان توليد شود.

قاسمی نژاد به شهرستان هايي كه بيشترين سطح زير كشت ذرت را دارند اشاره داشت و بیان نمود: بيشترين سطح زير كشت و توليد ذرت دانه اي استان به ترتيب اختصاص به شهرستان هاي شوش ،دزفول و انديمشك داشته و بيشترين ميزان توليد و سطح زير كشت ذرت علوفه اي نيز به ترتيب به شهرستان هاي دزفول ،انديمشك و بهبهان اختصاص دارد.


معاون بهبود توليدات گياهي با بيان اين مطلب كه سطح برداشت ذرت به صورت دانه اي كاهش 15 درصدي را بدنبال داشته است افزود: از نظر توليد ذرت علوفه اي در سال 93 نسبت به سال گذشته بالغ بر 150 درصد افزايش را نشان مي دهد.

این مقام مسئول يادآور شد: استان خوزستان با توليد 40 درصد از ذرت توليدي در سطح كشور ،مقام اول را دارا مي باشد.

وي زمان برداشت ذرت بهاره را اواخر ارديبهشت ماه تا پايان خرداد ماه ذكر نمود.