مدير جهاد كشاورزي شهرستان ورامين از آغاز عمليات كشت ذرت علوفه اي در اين شهرستان خبر داد . محمدحسين تاجيك اظهار داشت : پس از برداشت محصول گندم و جو از مزارع شهرستان ورامين، كشاورزان در بيش از 6 هزار هكتار اقدام به كشت ذرت علوفه اي مي نمايند.

وي افزود: سال گذشته بيش از 5 هزار و 500 هكتار از اراضي شهرستان ورامين زير كشت ذرت علوفه اي رفته بود.

تاجيك اظهار داشت: در سال زراعي گذشته از هر هكتار از اراضي زير كشت ذرت علوفه اي، 47 تا 50 تن محصول برداشت شد .

وي افزود: به دليل عدم استقبال كشاورزان و عدم وجود صنايع تبديلي و بسته بندي، در شهرستان ورامين ذرت دانه اي كشت نمي شود .

مديرجهادكشاورزي شهرستان ورامين در خصوص تأمين بذر ذرت مورد نياز كشاورزان اين شهرستان گفت: هم اكنون بذر مورد نياز كشاورزان به مقدار لازم تهيه و در اختيار آنان قرار خواهد گرفت .